Obchodní podmínky

JD Fashion
Údaje o firmě
Název: Jana Dubská
Sídlo: Družstevní 652, 39811, Protivín
IČO: 88134571
DIČ: CZ7156241576
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Telefon: 603 195 982
Email: obchod@jdfashion.eu

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky Jana Dubská, identifikační číslo 88134571, dále jen prodávající, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu https://jdfashion.eu/
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti a upravují smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího. Kupující je předem schválený JD Fashion na základě IČO.
Spotřebitelem je ten, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem je ten, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (fyzická či právnická osoba) za účelem dosažení zisku, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která uzavírá smlouvy a jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Pokud je smluvní stranou spotřebitel, tak rovněž zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel, tak v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (včetně DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Objednávka a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Objednávat je možno prostřednictvím internetového obchodu, elektronickou poštou na adrese obchod@jdfashion.eu nebo telefonicky.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a dodacími podmínkami a že s nimi souhlasí.
Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a toto uzavření smlouvy potvrdí prodávající doručením potvrzení o přijetí objednávky, které zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy v případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky (nebo její části) z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo objednávku nebylo možné potvrdit. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat nebo kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě předem zaplacených finančních prostředků budou tyto převedeny do 10 dnů zpět na účet kupujícího.
Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, pokud zjistí, že kupující v minulosti podstatným způsobem již kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) porušil.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně nákladů na dopravu (kupní cenu).
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy – storno objednávky

Do 24 hodin od objednávky, před předáním zboží dopravci, může kupující odstoupit od smlouvy, a to bez jakéhokoliv postihu, pokud má objednané běžné zboží, které je skladem. V případě zrušení potvrzené objednávky na zboží, které je „na objednávku“ bude toto možné jen po dohodě v případě, že v souvislosti s objednáním tohoto zboží nedošlo ze strany prodávajícího k vynaložení nákladů. Jinak prodávající uplatní právo na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s obstaráváním tohoto zboží.
Doručování zboží
Prodávající dodá kupujícímu kompletní zboží nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud se nejedná o zboží „na objednávku“, u kterého je uvedena jiná lhůta k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží předá dopravci nejpozději do dvou až tří pracovních dnů, pokud se telefonicky, nebo elektronickou cestou nedomluví jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval (max. do 24 hodin) a přesvědčil se o jeho vlastnostech a množství.

Doklady ke zboží, daňový doklad – fakturu (prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty) odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím a pokud si kupující vyžádá, tak také v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na vyžádání odešle prodávající i certifikáty.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s prodávajícím smlouvu prostřednictvím e-shopu www.tref.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu ve 14 denní lhůtě předá nebo zašle buď e-mailem na obchod@jdfashion.eu, nebo poštou na Jana Dubská, Družstevní 652, 39811, Protivín. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě, tzn. do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží na adresu Jana Dubská, Družstevní 652, 39811, Protivín. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a nesmí být zasláno na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit částku kupujícímu dříve, než mu zboží kupující předá, nebo prokáže, že zboží odeslal.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
bezplatné odstranění vady opravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace poškození zboží v důsledku přepravy

Při převzetí zásilky je Vaší povinností zkontrolovat obal zásilky. Bude-li obal jevit známky poškození, zkontrolujte ihned za přítomnosti dopravce její obsah. Pokud bude obsah poškozen, je nutné sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží, který musí být potvrzen oběma stranami, nebo odmítnout zásilku převzít.

Zásilku vždy rozbalte a kontrolu dodaného zboží proveďte co nejdříve – bez zbytečného odkladu. Pokud po rozbalení zjistíte, že je zásilka uvnitř obalu poškozená, a pokud je přepravcem Česká pošta, reklamujte tuto skutečnost na kterékoli pobočce České pošty nejdéle do 48 hodin od obdržení zásilky.
V případě ostatních dopravců je nutné nám nahlásit mechanické poškození zboží v obale bez viditelného poškození co nejdříve po převzetí zásilky. Poškozené zboží zabalené (aby bylo aspoň vidět jak obal vypadal) i vybalené vyfotografujte a zašlete nám fotografie e-mailem. K vyřízení reklamace potřebujeme kromě fotografie obalu i fotografii přepravního štítku i výplňového materiálu. S ohledem na reklamační podmínky přepravců nemůžeme pozdější reklamace tohoto charakteru akceptovat.
Pokud by došlo k záměně množství či zboží, informujte nás neprodleně o této skutečnosti, po ověření oprávněnosti bude takováto reklamace co nejdříve vyřízena.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Ochrana osobních údajů – způsob získávání, používání a další nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.www.jdfashion.eu
Společnost Jana Dubská, IČ- 88134571 nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Jana Dubská, IČ- 88134571. s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Osobní údaje, které nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky nebo při zřízení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem kompletního vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete vyjádřit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách e-shopu. Na základě této žádosti, již budou Vaše osobní údaje zpracovávány jen pro účely evidence dané platnou českou legislativou.
Po vyřízení objednávky uchováváme osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační. Jedná se o vyplněné fakturační údaje: jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu – ulice a číslo popisné, město a PSČ a dodací adresu liší-li se od fakturační. Dále telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám např. externím dopravcům nebo bankám (partnerům zajišťujícím platební styk). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.
Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete jejich zasílání nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu

V případě, že uchováváme Vaše osobní data na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou ty konkrétní osobní data v našich systémech vymazány nebo anonymizovány. Souhlasem se nerozumí data získaná k účelu plnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností nebo oprávněného zájmu správce. Osobní údaje, které jsou uchovávány pro řádné plnění zákonných povinností společnosti Jana Dubská, IČ- 88134571. a v rozsahu, jež stanovuje legislativa nemohou být vymazány nebo znehodnoceny i v řádu několika let od uskutečnění objednávky. Vaše osobní data mohou být úplně zlikvidována po pominutí účelu, k jakému byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti.

Závěrečná ustanovení

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy a lze je také řešit mimosoudní cestou.
Ve smyslu ustanovení par.1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a par.14 odst 1 a par.20d a násl.zákona č.634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.3.2019